fbpx

Regulamin konkursu na kanale Jak nauczyć się programowania

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na kanale Jak nauczyć się programowania, zwany dalej „Konkursem”.

1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Konkursu. Zgłoszenie Zadania Konkursowego oznacza akceptację Regulaminu.

1.3. Organizatorami Konkursu oraz wydającymi nagrody są Kamil Brzeziński, Częstochowska 2a/5, 93-115 Łódź, NIP 7282715706, REGON 382101021 oraz Standidesk, ul. Kazimierza Wielkiego 5/203, 61-863, Poznań, NIP: 6222699564, zwani dalej „Organizatorem”.

1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 10.05.2022 r. do dnia 17.05.2022 r. godz. 23:59.

1.5. Regulamin jest udostępniony na Stronie Internetowej: https://www.jaknauczycsieprogramowania.pl/

1.6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 165). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 1. DEFINICJE

2.1. Konkurs – na kanale Jak nauczyć się programowania organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

2.2. Regulamin – Regulamin Konkursu określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.

2.3. Strona Internetowa – profil Organizatora na Youtube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCxFUKrMr2RNOUm8jztlKCAA, na którym przeprowadzany jest Konkurs i na którym znajdują się wszelkie informacje związane z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, 

w szczególności link do Regulaminu oraz wyniki Konkursu po jego rozstrzygnięciu.

2.4. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełni łącznie warunki określone w paragrafie 3.1.

2.5. Zadanie Konkursowe – odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w filmie konkursowym.

2.6. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik, który na podstawie reguł określonych w pkt 6.1. jest laureatem Nagrody.

2.7. Komisja – powołana przez Organizatora, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzców Konkursu. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.

2.8. Nagroda – jeden egzemplarz Active Stand.

III. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału 

w Konkursie:

 1. a) ukończyły 18 rok życia,
 2. b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. c) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. d) posiadają aktywne konto na portalu YouTube utworzone w oparciu o prawdziwe dane osobowe Uczestnika .
 5. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

4.1. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku udostępnienia przez Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, Komisja będzie brała pod uwagę pierwsze zgłoszone Zadanie Konkursowe.

4.2. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na zadanie konkursowe opublikowane w dniu 10.05.2022 r. w filmie na Youtube.

4.3. Zgłoszenia Zadania Konkursowego należy dokonać za pomocą wpisania Zadania Konkursowego w komentarzu pod filmem konkursowym na Youtube, o którym mowa w pkt 4.2 powyżej.

4.4. Zadania Konkursowe zatwierdza Komisja.

4.5. Zadanie Konkursowe musi pozostawać w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności:

 • nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
 • nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
 • nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
 • nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;
 • nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
 • nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;
 • nie może zawierać treści natury politycznej;
 • nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek za wyłączeniem marki Organizatora, wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej.
 • nie może promować działań czy produktów konkurencji firmy Organizatora.

4.6. Uczestnik musi posiadać całość praw autorskich do Zadania Konkursowego, a także udzielić licencji niewyłącznej Organizatorowi Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie – nieodpłatnie.

4.7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator lub Operator Techniczny może kontaktować się z Uczestnikiem przy pomocy wiadomości prywatnych w serwisie Facebook lub poprzez e-mail. Organizator lub Operator Techniczny mają prawo żądać podania szczegółowych informacji związanych z jego udziałem w Konkursie, w szczególności potwierdzenia, że konto z którego dokonano zgłoszenia należy do Uczestnika spełniającego warunki wskazane w Regulaminie.

 1. NAGRODY

5.1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie jednej nagrody trzem Zwycięzcom Konkursu.

5.2. Nagroda wymieniona w Regulaminie w żadnym wypadku nie podlega wymianie na gotówkę, ani żadną inną formę gratyfikacji.

5.3. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA NAGRÓD

6.1. W ciągu pięciu dni od daty zakończenia Konkursu, Komisja wybierze trzy, zdaniem Komisji, najbardziej kreatywne odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Spośród wszystkich zgłoszonych odpowiedzi otrzyma ona jedną Nagrodę Główną. Wybierając zwycięską odpowiedź, Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność z tematyką Konkursu;
 • kreatywność;
 • oryginalność;

6.2. Wyniki Konkursu opublikowane będą w formie komentarza Organizatora pod filmem Konkursowym do 22.05.2022.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

7.1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 5 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie poinformowany w komentarzu do Uczestnika w serwisie Youtube.

7.3. W celu odebrania nagrody Zwycięzca Konkursu musi zastosować się do instrukcji podanych 

w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 7.2, podając wszystkie wymagane informacje w terminie 2. (dwóch) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

7.4. Niezachowanie dwudniowego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych (w tym korzystanie z konta utworzonego na podstawie fikcyjnych danych w serwisie Youtube), a także naruszenia Regulaminu skutkujące wykluczeniem z Konkursu lub nieprawidłowości powodujące niemożliwość doręczenia nagrody, skutkują utratą prawa do niej

7.5. Zwycięzca Konkursu może brać udział w kolejnych Konkursach, a także może zostać ich laureatem, chyba że Organizator wyraźnie nie wyrazi na to zgody ogłaszając kolejny Konkurs.

VIII. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zwanych dalej „Danymi Osobowymi”, jest Organizator.

8.2. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”) w następujących celach:

 • w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przekazania im Nagród, opublikowania wyników na Youtube pod filmem konkursowym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z Konkursem;
 • w celu zawarcia i wykonania umowy licencji, o której mowa w pkt 10.1 Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku 

z umową licencji;

 • w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa w tym opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. promocji 

i reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej i dostosowywania jej wyglądu i treści) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) – nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu wyrażenia sprzeciwu.

8.3. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Organizatorowi Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody – odmowa podania Danych Osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub otrzymanie Nagrody.

8.4. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 9.2 Regulaminu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.5.  W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych lub w przypadku zamiaru skorzystania z przysługujących praw Uczestnicy Konkursu mogą się skontaktować z organizatorem również poprzez przesyłanie wiadomości na adres: kamilbrzezinski@gmail.com

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.